VIKTOR FUČEK priestor medzi

Srdečne Vás pozývame na vernisáž sólovej výstavy

 

VIKTOR FUČEK

priestor medzi

 

Otvorenie: 18. júla 2017 o 19.00

Výstava potvrvá do 10. Augusta 2017

 

Scroll down for english >>>

 

Výstava Viktora Fučeka, „Priestor medzi“, predstavuje výber z jeho osobného skúmania za posledné obdobie dvoch rokov. Jeho záujem sa zameriava hlavne na prejavy v maľbe a jej presahov do ostatných umeleckých oblastí. Jeho prístup sa nedá jednoznačne zadefinovať vo vzťahu k médiu, vytvára skôr prienik medzi jednotlivými kategóriami umenia, aby tak nakoniec vytvoril organický celok . Názov samotnej výstavy napovedá, že je tu riešená vzájomná vzťahovosť medzi a to nie ako niečo, čo je tvorené zložkami, ale ako vec, ktorá sa odohráva v predstavivosti človeka, ktorý zažíva tieto prvky.

 

Viktor Fuček (1977),

vyštudoval Fakultu architektúry STU a Akademii Výtvarných umění v Prahe v ateliéry Miloša Šejna a Tomáša Vaňka. Absolvoval stáže na School of Art, Australian National University a v Ateliéru IN Ilony Német na VŠVU. V roku 2014 bol finalistom súťaže Arte Laguna Prize a v roku 2015 ceny Oskára Čepana.

Po rokoch skúmania na rozhraní médií, najmä videa, textu a inštalácie, sa dnes totiž jeho pozornosť upriamuje k vyjadreniam na rozhraní procesuálneho záznamu a maľby. Rovnako významným ako vzťah “dovnútra” a “von” je v jeho maľbách bezprostredný čas a organický priebeh tvorby. Odráža sa tu bytostne žitá skúsenosť jedinca, človeka v konfrontácii so súčasným svetom. Intuitívne hľadanie podstaty zaznamenania vnemu ho privádza k najbezprostredneším možnostiam a prostriedkom. Vzniká tak presah od subjektívneho dialógu k akémusi seizmologickému zdeleniu ľudských vrstiev.

 

Jan Valík

 

 

ENG>>>

 

SODA gallery cordially invite you to the opening of solo exhibition

 

VIKTOR FUČEK

space between

 

Opening July 18, 2017, at 7PM

Exhibition on view till August 10, 2017

 

Viktor Fucek’s exhibition, “Space in between”, is a selection of his personal exploration over the last two years. His interest focuses mainly on painting and translations into other artistic fields. Fucek’s approach can not be clearly defined in relation to the medium, it creates a penetration between the different categories of art in order to finally create an organic whole. The name of the exhibition itself suggests that the relationship between the two is not solved as something that is composed of elements but as a thing that takes place in the imagination of the person who experiences these elements.

 

Viktor Fucek (1977) graduated from the Faculty of Architecture of the STU and the Academy of Fine Arts in Prague in the ateliers of Miloš Šejn and Tomáš Vaněk. He graduated from the Art School of the Australian National University and participated at the Ilona Nemet Studio at VŠVU. In 2014, he was the finalist of the Arte Laguna Prize and the Oskar Čepan Prize in 2015.

After years of exploring the interface of media, especially video, text, and installations, his attention nowadays fits into expressions on the interface of a process of recording and painting. Equally important as the relationship “inside” and “out” is in his paintings the immediate time and the organic process of creation.

It reflects the truly living experience of man, man in confrontation with the present world. Intuitive searching for the essence of recording does not lead to the closest possible options and means. They create an overlapping subjective dialogue with any seismological delimitation of human layers.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*