Výzva – Open call KHB

DOM UMENIA v Bratislave vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre rok 2017.

podklady na stiahnutie

http://www.kunsthallebratislava.sk/event/vyzva-na-predkladanie-vystavnych-projektov-pre-rok-2017

 

Výzva je určená slovenským i zahraničným kurátorom a umelcom, ktorí sa profesionálne zaoberajú súčasným vizuálnym umením v celej jeho šírke.

Projekty sa budú realizovať vo výstavných priestoroch na druhom poschodí Domu umenia v budove NOC na Námestí SNP 12 v Bratislave.

 

Žiadosť o zaradenie do výstavného programu musí obsahovať

 • vyplnený prihlasovací formulár;
 • stručná charakteristika/libreto projektu;
 • informačno-obrazové portfólio autora resp. projektu;

 

PODMIENKY

 • komisia bude uprednostňovať kurátorské projekty z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia;
 • komisia bude uprednostňovať projekty profesionálnych umelcov;
 • podmienkou poskytnutia výstavných priestorov bude podpísanie zmluvy o spolupráci a záväzok o úhrade nevyhnutných služieb spojených s prevádzkou priestorov;
 • Dom umenia nebude poskytovať dozor priestoru ani technickú výpomoc pri inštalovaní výstav;

 

 

Prihlášky sa budú prijímať priebežne. Prvé vyhodnocovanie bude posudzovať prihlášky doručené do 30. novembra 2016. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie, určite však do konca kalendárneho roka.

 

Svoje projekty posielajte na e-mailovú adresu info@kunsthallebratislava.sk alebo poštou na adresu:

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

Námestie SNP 12

811 06 Bratislava

 

 

__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM UMENIA in Bratislava announces an open call for submission of exhibition projects for 2017.

 

 

The call is designed for the Slovak as well as foreign curators and artists who professionally deal with the contemporary visual arts in their full scope.

The projects will be shown within the exhibition premises located on the second floor  of Dom umenia in the NOC building  at Námestie SNP 12 in Bratislava.

The estimated duration of one exhibition is 4 – 6 weeks. Should any of the applicants be interested only in a part of the space, they must coordinate themselves with a partner interested in using the rest of the exhibition space prior to submitting the application (i.e. two smaller projects must be submitted for the same date). The project proposals will be assessed by a professional committee composed of representatives of KHB, SNG, NOC, the Ministry of Culture as well as external environment. The committee will give preference to professionally prepared curator’s projects for the entire floor of Dom umenia as well as projects with a long-term tradition.

 

The application for participation in the exhibition program must include the following:

 • filled-in application form
 • brief characteristics / libretto of the project
 • information and picture portfolio of the author, or project;

 

Conditions

 • the committee will give preference to curator’s projects dedicated to the contemporary visual arts;
 • the committee will give preference to projects of professional artists;
 • provision of the exhibition space will be subject to signing of the cooperation contract as well as the commitment to cover the necessary costs of services related to the operation of the exhibition space;
 • Dom umenia will not provide for any surveillance over the space, or an technical assistance in installing the exhibitions;

 

 

The applications will be accepted continually. The first assessment will consider applications delivered by 30th November 2016. The successful applicants are to be notified of the assessment results within two weeks upon the date of the committee meeting, but not later than by the end of the calendar year.

 

 

Send your projects to the email address: „info@kunsthallebratislava.sk“

or by post to the following address:

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

Námestie SNP 12

811 06 Bratislava

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*